Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na łowisku licencyjnym nr 632 na 2021r

                       Regulamin łowiska licencyjnego „Olza” nr 632

 

 

      I      Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:       

 

                  Łowisko licencyjne „Olza” nr 632 o powierzchni 9 ha  składa się z trzech zbiorników

                  nr 1, 3 i 4  i zlokalizowane jest w miejscowości Olza przy ulicy Wiejskiej.

                  Łowisko jest typu mieszanego.

 

      II    Gospodarz łowiska:

                  Gospodarzem łowiska licencyjnego „Olza” nr 632 jest Koło PZW nr 111 Olza z siedzibą

                  w miejscowości Olza przy ul. Szkolnej 7.

      

      III  Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

             1.  Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą

                  członkowską, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na łowisku

                  licencyjnym „Olza” nr 632 na dany rok kalendarzowy.

             2.  Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestru ryb, który stanowi integralną część zezwolenia.

                  Złowione ryby gat. karp, amur, szczupak, sandacz przeznaczone do zabrania należy bez-

                  zwłocznie wpisać do rejestru, przed ponownym zarzuceniem wędki.

             3.  Połów ryb dozwolony jest wyłącznie z brzegu.

             4.  Młodzież do lat 14 może wędkować w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb

                  swojego opiekuna, bez dodatkowych opłat.

             5.  Zezwala się wędkarzom posiadającym aktualne zezwolenie na biwakowanie w okresie

                  od 01 czerwca do 31 sierpnia.

             6.  Dopuszcza się stosowanie zdalnie sterowanego sprzętu pływającego do wywożenia zanęt

                  i przynęt wyłącznie na zbiorniku nr 3.

             7.  Zabrania się:

                   - kąpieli w zbiorniku,

                   - łowienia z wysp,

                   - używania sprzętu pływającego,

                   - wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi metodami na zbiornikach nr 1 i 4,

                   - zaśmiecania i zanieczyszczania wody oraz terenu wokół zbiornika,

                   - patroszenia ryb w obrębie zbiornika,

                   - niszczenia drzew i krzewów,

                   - niszczenia umocnień brzegowych,

                   - zakłócania ciszy.

             8.  Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody do

                  wędkowania w uzasadnionych przypadkach, na czas zarybiania oraz podczas organizowania

                  zawodów wędkarskich.

             9.  Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymie-

                  nione w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR).

           10.  Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego „Olza” nr 632, przepisów

                  Ustawy o rybactwie śródlądowym a także nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na

                  łowisku może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyska-

                  nia, odmowę jego sprzedaży w przyszłości a także skierowanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego

                  bądź Sądów Powszechnych..                       

                 

        IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

 

              1.  Ogranicza się liczbę sprzedawanych zezwoleń na amatorski połów ryb wędka na łowisku

                   „Olza” nr 632 do 150 sztuk rocznie.

              2.  Obowiązuje zdanie rejestru połowu ryb przy dokonywaniu opłaty na następny rok. 

                     

              3.  Zezwolenie można zakupić w Rybaczówce Koła PZW nr 111 Olza w Olzie przy ulicy

                   Wiejskiej w dniach jn.:

                   - styczeń i luty – w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz. 16:00 do godz. 18:00,

                   - marzec i kwiecień – w każdą sobotę miesiąca (za wyjątkiem świąt) od godz. 16:00

                                                      do godz. 18:00,

                   - od miesiąca maja – po telefonicznym kontakcie z Zarządem podczas zebrań Zarządu

                                                    Koła i w czasie zawodów wędkarskich.  

              4.  Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi :

                    - 180,00 zł opłata normalna dla członka PZW – uprawniająca do połowu 25 szt./rok

                                      łącznie ryb limitowanych tj. karpia, amura, szczupaka, sandacza.

                                      25-ta zarejestrowana sztuka w/w gatunków ryb powoduje utratę ważności

                                      zezwolenia.

              5.  Po wykorzystaniu w/w limitu rocznego i zdaniu poprawnie wypełnionego rejestru możliwe

                   jest wykupienie zezwolenia dodatkowego w cenie 200,00 zł.

              6.  Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych.

              7.  Utrata zezwolenia nie uprawnia do otrzymania duplikatu.

   

          V   Godziny otwarcia łowiska:

 

                    Łowisko licencyjne „Olza” nr 632 jest łowiskiem całorocznym i całodobowym z wyjątkiem

                    14-dniowego zakazu połowu nocą tj. od godz. 22:00 do godz. 5:00 po zarybieniu karpiem,

                    szczupakiem lub sandaczem.

     

          VI  Postanowienia szczegółowe:

               1.  Obowiązują następujące roczne limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska „Olza” nr 632:

                            - karp, amur, szczupak, sandacz – łącznie 25 sztuk

              2.  Obowiązują następujące dobowe limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska:

                            - karp, amur              - łącznie 2 sztuki na dobę,

                            - szczupak, sandacz – łącznie 2 sztuki na dobę,

                            - leszcz –   5 szt.

                            - okoń     10 szt.

                            - lin –         2 szt.

                            - sum –      1 szt.

                            - węgorz – 1 szt.

                     Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb gat.: karp, amur, szczupak, sandacz

                     nie może przekroczyć 3 sztuk w ciągu doby.                

               3.  Ustala się następujące wymiary ochronne ryb:

                    - karp           - do 35 cm oraz powyżej 65 cm,

                    - amur          - do 60 cm oraz powyżej 90 cm,

                    - węgorz      - do 60 cm,

                    - leszcz        - do 30 cm,

                    - lin              - do 30 cm,

                    - okoń          - do 20 cm.

                  

               4.Wymiary ochronne i limity dobowe pozostałych gatunków ryb oraz okresy ochronne zgodnie z   

                 ,,Ogólnymi warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach  

                   ogólnodostępnych Okręgu PZW Katowice od 2020r.

 

VII   W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy                  

                    zawarte w aktualnym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez  

                    Zarząd Główny PZW w Warszawie oraz ,,Ogólne warunki uprawiania amatorskiego                  

                    połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW Katowice od 2020r..

 

 

                     Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020r.